آخرین پیشنهادات گردشگری

1396/10/06

آثار تاریخی اصفهان - پل شهرستان

پل شهرستان یا پل جی یا پل جسر حسین قدیمی‌ترین پل اصفهان روی رودخانهٔ زاینده رود است.

مشتریان و همکاران